International dignitaries have arrived in Beijing one after another

2022-08-11 0 By

This article was transferred from;The countdown to the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics has begun.Since early this morning, more international dignitaries have arrived in Beijing.CCTV reporter exclusive live report ↓
Supervisor: Shen Yong, Feng Xuhong, planner: Zhang Jing, Hu Wei, Cui Xianxian, Fu Zaodi, Reporter: Xiao Bingyi, Geng Xufei, Zhang Jiaji, Chen Lihong, Mei, Zhu Chao, Li Xueyao, Cameramen: E Jiefu, Zou Qiyuan, Wu Hao, Liu Yihan, Li Linsong