Wen Zhengming jiu Cheng Gong Li Quan Ming

2022-05-23 0 By

Wen Zhengming “Nine Into the Palace ashamed Quan Ming”, Regular script, 34cmx41.5cm.Jiajing Jiayin March 22 and 2, Changzhou wenzheng Ming book in stop cloud museum, eighty-five years.Local amplification